Stem humaan
op 22 november

Kies voor ongedocumenteerden

Scroll verder

Reactie op de verkiezingsuitslag

Bij de verkiezingen heeft PVV gewonnen

De PVV is verreweg de grootste partij geworden. Dat zal dramatische gevolgen hebben voor het leven van duizenden mensen in Nederland zonder verblijfsvergunning. Net als de VVD wil de PVV de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning verbieden en illegaal verblijf strafbaar stellen. Dat betekent dat 1140 mensen uit de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) op straat komen. Daarnaast verblijven nog ruim 500 in de gemeentelijke opvang. Dit zijn mensen met een nog niet erkend asielrecht of mensen die bezig zijn met vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst.

Legaal verblijf in Nederland

Van de mensen zonder verblijfsvergunning in gemeentelijke opvang is tot nu toe 62% uitgestroomd doordat erkend werd dat zij recht hadden op legaal verblijf in Nederland of omdat zij vrijwillig terugkeerden. Daarnaast kreeg 7% uitstel van vertrek op medische gronden (art 64) (cijfers uit de Staat van migratie 2023, 71% van de ingediende herhaalde asielverzoeken waarop is beslist heeft een verblijfsvergunning gekregen.

Strafbaarstelling illegaal verblijf is geen oplossing

Waar de LVV heeft geleid tot oplossingen en uitstroom uit de illegaliteit, heeft strafbaarstelling van illegaal verblijf het tegenovergestelde effect. Het zal niet leiden tot meer vertrek maar wel tot meer uitbuiting en daarmee kwetsbaarheid van mensen zonder verblijfsvergunning. Het is een aantasting van mensenrechten en het vergroot de afstand tot de hulpverlening. Het is mede daardoor een bedreiging van de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving.

Deze mensen hebben een gezicht

Zoals Mabel uit Sierra Leone, die pas na begeleiding in de LVV goed kon vertellen over haar seksuele geaardheid. En Junius, een oude zieke man hier al tientallen jaren woont en zijn kinderen heeft verloren tijdens de Bijlmerramp. En de 23-jarige Mamadou uit Guinee die in eerste instantie te getraumatiseerd was om zijn interview met de IND goed te doen. Pas na opvang en begeleiding bij het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden was hij hiertoe in staat en kreeg hij een verblijfsvergunning.

We staan op een splitsing

Zegt Nederland het VN-vluchtelingenverdrag op? Sluit het de grenzen? Of organiseert het pushbacks naar onze buurlanden, zoals de PVV wil? Verbieden we de LVV en de gemeentelijke opvang? Zetten we mensen op straat? Of luisteren we naar hun verhalen, werken we aan erkenning van hun verblijfsrecht of aan vrijwillige terugkeer zoals de grootste linkse winnaar GroenLinks-PvdA en andere partijen willen? De rechtsstaat moet er ook zijn voor mensen zonder verblijfsvergunning. Als we erkennen dat ons beleid te rigide is, dan maken we uitzonderingen als dat nodig is om een menselijke maat te houden.

Een duidelijk geluid van ongedocumenteerden zelf

Ongedocumenteerden hebben zelf ook gestemd in door ons georganiseerde stemlokalen in vijf steden. Uit de stemming onder bijna 400 mensen blijkt dat het recht op werk en het recht op een geldig identiteitsbewijs heel belangrijk gevonden wordt. Andere belangrijke onderwerpen zijn het recht op onderdak en toegang tot medische zorg. Enkele ongedocumenteerdenvertelden dat ze graag belasting willen betalen en dat ze graag veilig aangifte bij de politie willen kunnen doen.

Wij gaan door!

Op dit moment is nog niet duidelijk welke coalitie er zal komen. Welke coalitie er ook komt, wij gaan door om de politieke partijen aan te spreken om het beleid landelijk en lokaal te verbeteren. We staan niet alleen. We doen dit doen met de gemeentes die niets opschieten met politieke retoriek, maar ongedocumenteerden tegenkomen in hun stad en hen niet onder de brug willen laten liggen. We doen dit met artsen die noodzakelijke medische zorg geven, maar weten dat dat moeilijk gaat als iemand geen eten of onderdak heeft. Met leraren die kinderen les willen geven, en weten dat dakloze kinderen hun talenten niet kunnen ontplooien.

Denk niet harteloos over rechteloos

Wil je zelf ook iets doen? Neem contact op met de NGO’s in je in je stad

Kies voor
ongedocumenteerden

Stem niet harteloos over rechteloos
Geef een stem aan mensen zonder papieren

22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. 26 ngo’s hadden daarvoor een brief geschreven aan de politieke partijen met hun belangrijkste speerpunten.
In de brief wordt ingegaan op het belang van voortzetting van de LVV, de Menselijke Maat, opvang voor ongedocumenteerden met psychische problemen, oplossingen voor staatlozen en alternatieve migratie-routes, bijvoorbeeld voor arbeid. Lees hieronder meer over onze standpunten.

vijf Speerpunten

Video afspelen

1. Voortzetting en landelijke uitrol van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

De LVV’s zijn opgezet om duurzame oplossingen te vinden voor ongedocumenteerden, zoals een verblijfsvergunning, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst. Rijk, gemeentes en NGO’s werken hier samen aan.

De kracht van de LVV ligt in het vertrouwen dat met cliënten wordt gewerkt aan duurzame oplossingen, waardoor zij niet op straat belanden, maar deelnemen aan een opvang- en begeleidingstraject. De eindevaluatie van het WODC toont aan dat al voor 60% van de uitgestroomde LVV-bewoners een oplossing is gevonden of dat zij wachten op een beslissing in een kansrijke nieuwe asielprocedure. Voortzetting en de landelijke uitrol van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen is daarom van groot belang.

2. Een commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang

De toeslagenaffaire onderstreept de behoefte aan toepassing van de menselijke maat in het bestuursrecht. Dat geldt ook voor het asiel- en migratiebeleid. De huidige regelgeving geeft te weinig ruimte om rekening te houden met schrijnende omstandigheden en worteling.

Wij stellen twee mogelijke oplossingen voor: het verruimen van de bevoegdheid van de IND-hoofddirecteur voor schrijnende gevallen, ongeacht of betrokkene al eerder een procedure heeft doorlopen, en de oprichting van een onafhankelijke Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang. Hiermee kunnen we duurzame oplossingen bieden voor schrijnende situaties en voor goed geïntegreerde individuen, waaronder langdurig verblijvende ouderen en jongeren die hier als ongedocumenteerden zijn opgegroeid en willen werken in sectoren als (bijvoorbeeld) de zorg. Lees hier meer.

Video afspelen
Video afspelen

Gebruikte afkortingen in deze video:

IPSY: Interculturele Psychiatrie

MOO: Medisch Opvangtraject Ongedocumenteerden

3. Doel en belang van opvang en begeleiding van zieke ongedocumenteerden

Opvang en begeleiding zijn essentieel voor de openbare orde en het welzijn van ongedocumenteerden. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben geen toegang tot basisvoorzieningen als onderdak, inkomen en eten. Zij hebben recht op medische zorg, maar de onzekerheid van een leven op straat verergeren de psychische en somatische klachten van mensen zonder ‘de juiste’ papieren, terwijl een stabiele verblijfsplaats noodzakelijk is om een benodigde GGZ-behandeling te kunnen starten.

Voldoende opvang- en begeleidingscapaciteit voor deze doelgroep is van groot belang. Adequate opvang verbetert de situatie en draagt bij aan een duurzaam toekomstperspectief.
De landelijke Medische Opvang Ongedocumenteerden heeft in de afgelopen twaalf jaar aangetoond dat voor 60% van haar cliënten een duurzame oplossing is gevonden (legaal verblijf, terugkeer of doormigratie). Om landelijke dekking te kunnen garanderen voor deze doelgroep is landelijke spreiding van medische opvangplekken nodig.

4. Oplossing voor staatlozen in Nederland

Het ontbreken van een nationaliteit maakt dat staatloze personen zonder verblijfsvergunning vaak nergens anders heen kunnen. Het waarborgen van hun rechten en bescherming is essentieel en toont toewijding aan fundamentele mensenrechten, en een rechtvaardiger en humaner Nederland.

Om de schrijnende situaties van staatloosheid te beëindigen, is het recht op een verblijfsvergunning voor erkende staatlozen van groot belang. De nieuwe wetgeving koppelt echter geen verblijfsrecht aan de vaststelling van staatloosheid, waardoor de meest kwetsbare staatlozen, zoals ongedocumenteerden die niet (al dan niet gedwongen) kunnen terugkeren en langdurig in Nederland verblijven, onvoldoende beschermd zijn.

Video afspelen
Video afspelen

5. Alternatieven voor de asielroute

In Nederland is er een aanzienlijk arbeidstekort, deels als gevolg van vergrijzing, waardoor dringend behoefte is aan werknemers in sectoren als bouw, energietransitie en zorg. Helaas blijft het potentieel onbenut van migranten die buiten de asielprocedure vallen en langdurig ongedocumenteerd in Nederland leven, terwijl zij juist de krapte op de arbeidsmarkt kunnen helpen oplossen. We stellen voor om mogelijkheden te creëren voor mensen zonder verblijfsvergunning die willen werken in sectoren waar tekorten heersen, zoals zorg, techniek, de bouw en openbaar vervoer.
Jongeren die hier zijn opgegroeid en onderwijs hebben genoten verdienen gelijke toegang tot mbo, hbo en wo, ook na hun achttiende verjaardag, zodat zij na hun opleiding kunnen bijdragen aan de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen goed voor de markt, ook voor het welzijn van deze jongeren en andere migranten die dolgraag hun steentje willen bijdragen aan het verbeteren van de Nederlandse samenleving.

Standpuntentabel politieke partijen

Vergelijk hieronder de standpunten van de verschillende politieke partijen en laat je sociale hart spreken. We hopen dat je dit kunt gebruiken om te bepalen op wie je stemt.

Beweeg met je cursor over de gekleurde cellen om de teksten te zien.

Scroll de tabel horizontaal >>

Knelpunt/verbeterpunt
1) Behoud en landelijke uitrol Landelijke Vreemdelingen Voorziening, gericht op bestendige oplossingen.
2) Toegankelijkheid medische zorg voor ongedocumenteerden
3) Hoger onderwijs toegankelijk voor ongedocumenteerden en asielzoekers
4) Herinvoeren Discretionaire Bevoegdheid
5) ruimere toepassing buitenschuld
6) erkenning staatloosheid als grond voor verblijf in Nederland
7) bijzondere regeling voor in Nederland opgegroeide ongedocumenteerde kinderen
8) Oplossing voor oudere ongedocumenteerden
9) Lichtere bewijslast voor slachtoffers mensenhandel
10) meer mogelijkheden voor toelating als arbeidsmigrant
11) Geen terugnameovereenkomsten in ruil voor tijdelijke werkvisa
12) Geen strafbaarstelling illegaal verblijf en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning
13) Alternatieven voor detentie
14) Terugkeer alleen met zorgvuldige begeleiding

Dit kun jij doen

Kies een van onderstaande partijen om een brandbrief te versturen aan deze partij.

Deel deze campagne door een raamposter op te hangen, te printen op A4 of A3.

Op de QR variant staat de QR code groter afgebeeld zodat deze vanaf grotere afstand scanbaar is.

Print met de knoppen hierboven, of download een PDF naar je computer om later af te drukken: A3 poster, A4 poster, QR poster

Kies voor ongedocumenteerden
is een initiatief van

Deze campagne wordt ondersteund door Vluchtelingenwerk

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste VVD-vertegenwoordiger,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Uw standpunt met betrekking tot de Landelijke Vreemdelingen Voorziening LVV stelt ons met name teleur: u wilt dit succesvolle project stoppen en hulp aan ongedocumenteerden door gemeenten verbieden. U wilt ongedocumenteerden wel intensief gaan begeleiden, maar alleen met het oog op terugkeer. Ook wilt u illegaal verblijf strafbaar stellen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen door intensieve begeleiding in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Juist door het opbouwen van vertrouwen en samenwerking lukt het om illegaal verblijf te beëindigen. Daarbij zal de optie legalisering altijd ook in beeld moeten blijven voor de groep die daar recht op heeft. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste CDA-vertegenwoordiger,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Het stelt mij met name teleur dat het CDA zich – als partij met christelijke wortels - niet hard maakt voor het behoud en de uitbreiding van de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) die voorziet in opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook mis ik bij het CDA routes uit de illegaliteit voor ongedocumenteerde migranten wiens bijzondere situatie niet via de huidige wet- en regelgeving kan worden opgelost.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zijn geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste PvdA/GL - vertegenwoordiger

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben verheugd te lezen dat u zich hard maakt voor het behoud van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening LVV, voor terugkeer van discretionaire bevoegdheid, tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf en tegen vreemdelingendetentie van kinderen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk. Het aanbod binnen de LVV moet altijd aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en dus moet er ook voldoende tijd zijn voor onderzoek naar legaliseringsopties. Ik ben blij met uw voorstel om toegang tot studie en werk voor deze doelgroep te faciliteren.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Terugkeer van de discretionaire bevoegdheid kan vormgegeven worden door het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste CU-vertegenwoordiger

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat u zich uitspreekt voor uitbreiding van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening LVV, voor het verbeteren van de toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden en tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Bovendien ben ik blij met uw voorstellen voor uitwegen uit de illegaliteit voor gewortelde asielkinderen, jonge Dreamers, oudere ongedocumenteerden, staatlozen en anderen in schrijnende situaties. Een Nederlandse vorm van Duldung, om uitgeprocedeerde asielzoekers recht op voorzieningen en toegang tot studie en werk te laten behouden, is een welkom alternatief voor het Nederlandse beleid wat ongedocumenteerden aan hun lot overlaat. Ook ben ik blij dat u zich uitspreekt voor humanere omstandigheden in vreemdelingendetentie.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk, zoals u ook voorstelt.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek. Ik hoop dat u zich kunt vinden in het voorstel om een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang in te stellen, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor blijven maken, zoals u ook eerder deed? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste D’66-vertegenwoordiger

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat D’66 zich uitspreekt voor het behoud van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening LVV, voor het instellen van een Commissie die kan adviseren in schrijnende situaties, voor betere bescherming van mensenhandel-slachtoffers, voor verbetering van de buitenschuldprocedure voor staatlozen, voor uitbreiding van arbeidsmigratie-mogelijkheden voor tekort-sectoren, tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf en strafbaarstelling van hulpverlening, en vóór alternatieven voor vreemdelingendetentie.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk, waarbij aangesloten wordt bij de behoeften van de ongedocumenteerde en legalisering altijd een optie blijft.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Ook zij verdienen een toekomst. Daarvoor kan de door u voorgestelde Commissie ook een goed hulpmiddel zijn.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor blijven maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat u zich uitspreekt voor onvoorwaardelijke opvang van mensen zonder verblijfsvergunning, en voor begeleiding naar een duurzaam toekomstperspectief. Ook ben ik blij dat u zich uitspreekt voor statusverlening aan in Nederland opgegroeide asielzoekerskinderen, aan Dreamers en aan staatlozen. Dat is belangrijk om deze mensen weer toekomst te kunnen bieden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek en ongedocumenteerden die hier al lang verblijven en voor wie terugkeer geen optie meer is. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste vertegenwoordiger van de Boer Burger Beweging

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Het stelt mij met name teleur dat u zich alleen uitspreekt over beperken van asielstatussen aan vluchtelingen en bevorderen van terugkeer. Daarmee ontkent u de kern van de problematiek van ongedocumenteerden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs zijn geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste vertegenwoordiger van Bij1

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat u zich uitspreekt voor het recht op studie en werk voor ongedocumenteerden, en tegen deportaties en vreemdelingendetentie. Ook ben ik blij dat u zich uitspreekt voor een Generaal Pardon en voor het recht op een status voor onuitzetbaren en staatlozen. Dat is belangrijk om deze mensen weer toekomst te kunnen bieden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek en andere ongedocumenteerden in schrijnende situaties zoals in Nederland opgegroeide (en soms geboren) kinderen zonder status. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie ook hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste SP-vertegenwoordiger,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Het stelt ons met name teleur dat u zich nauwelijks uitspreekt over de situatie van ongedocumenteerden, behalve dat zij zo snel mogelijk moeten terugkeren.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk. Daarbij moet altijd oog zijn voor het belang van de betrokkene, en ruimte zijn voor legalisering.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste Volt-vertegenwoordiger,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat u zich uitspreekt voor het recht op onderwijs en werk, ook voor ongedocumenteerden. Helaas mis ik in uw programma een standpunt over recht op onderdak en de LVV, en kansen voor legalisering bijvoorbeeld voor mensen in een schrijnende situatie, jonge Dreamers of ouderen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk. Daarbij moet altijd oog zijn voor het belang van de betrokkene, en ruimte zijn voor legalisering.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste 50-plus vertegenwoordiger,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Het stelt mij met name teleur dat u zich alleen uitspreekt over het bevorderen van terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het beperken van arbeidsmigratie. Daarmee ontkent u de kern van de problematiek van ongedocumenteerden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste vertegenwoordiger van het Nieuw Sociaal Contract,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

In de paragraaf over migratie ontbreekt een gedegen afweging van de belangen, die van de individu en het algemene belang. Het stelt mij met name teleur dat u zich alleen uitspreekt over beperken van immigratie en bevorderen van terugkeer. Daarmee ontkent u de kern van de problematiek van ongedocumenteerden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, staatlozen, en jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid en soms zelfs zijn geboren. Ik verzoek u zich uit te spreken voor het instellen van een Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, die de staatssecretaris kan adviseren over legalisering in bijzondere situaties.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van:

Verstuur een mail aan deze partij

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.


Beste vertegenwoordiger van DENK,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben blij dat DENK zich uitspreekt voor het versoepelen van de Koppelingswet, de terugkeer van de Discretionaire bevoegdheid voor schrijnende gevallen, en over uw standpunt om een verblijfsvergunning te geven aan jonge ongedocumenteerden die hier zijn opgegroeid.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderdak, eten en medische zorg. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat en lopen daar vast. De afgelopen jaren heeft de LVV bewezen in staat te zijn om duurzame oplossingen te realiseren voor deze ongedocumenteerden. Het is daarom belangrijk de LVV te continueren en uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk, waarbij aangesloten wordt bij de behoeften van de ongedocumenteerde en legalisering altijd een optie blijft.

Ik vraag u ook om bijzondere aandacht voor ongedocumenteerden met psychische problematiek, oudere ongedocumenteerden, en voor de positie van staatlozen die geen verblijfsvergunning krijgen. Ook zij verdienen een menswaardige toekomst.

[field id="uw_eigen_toegevoegde_tekst"]

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor blijven maken? Zo geeft u migranten wiens levens hier zijn vastgelopen weer nieuwe kansen en biedt u hun een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,

[field id="uw_naam"]

is een initiatief van: