Kabinetsformatie 2021

Initiatiefnemers

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Als vluchtelingenorganisaties slaan wij nu de handen ineen om vastgelopen ongedocumenteerden hun leven en hun toekomst terug te geven.

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

logo ASKV/Steunpunt VluchtelingenASKV/Steunpunt Vluchtelingen helpt uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. We verlenen juridische en maatschappelijke hulp, en bieden medische opvang en ondersteuning. Ook bieden we cursussen en activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling en als dagbesteding. Daarnaast voeren we actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid en een vergroot bewustzijn bij een breed publiek van de gevolgen van falend beleid.

Stichting LOS

logo stichting LOSStichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil Stichting LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan.

SNDVU

logo SNDVUDe SNDVU biedt onderdak, leefgeld en begeleiding aan ongedocumenteerde asielzoekers in Utrecht die geen recht hebben op opvang of andere voorzieningen door het Rijk. Wij vinden het ontoelaatbaar dat een kwetsbare groep op straat wordt gezet en aan hun lot worden overgelaten. Onze begeleiding is gericht op het vinden van een bestendige en duurzame oplossing voor het individu; alsnog legalisatie van verblijf, vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie.

Vluchtelingen in de Knel

logo Vluchtelingen in de KnelIedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit die overtuiging zet Vluchtelingen in de Knel (VidK) zich in voor de basisrechten en belangen van ongedocumenteerden. VidK heeft in de ruim 25 jaren van haar bestaan een expertise opgebouwd in de hulpverlening aan ongedocumenteerden. We bieden opvang, sociaaljuridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Door samen met vluchtelingen de verschillende toekomstperspectieven te onderzoeken en in te zetten op de ontwikkeling van hun eigen kracht en weerbaarheid, streven we naar een duurzame oplossing voor elk individu.

Stichting Seguro

logo stichting SeguroStichting Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus. Wij bieden veiligheid, begeleiding, opvang, rust en ruimte voor herstel, zodat zij de kracht hervinden voor het opbouwen van een menswaardig bestaan, hier of elders.

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

logo stichting ROSDuizenden Rotterdammers hebben geen geldige verblijfspapieren. Zij leven te vaak in een minderwaardige en afhankelijke situatie, zonder controle over hun leven. Volgens Stichting ROS zijn er drie opties: doorprocederen voor een verblijfsvergunning, overleven in de illegaliteit of terugkeren naar het land van herkomst. Stichting ROS is hierin neutraal, de keuze ligt bij de persoon die ons benadert. Wel geven we realistische informatie over de mogelijkheden en raden we zinloos procederen altijd af. We bieden hulp in vele vormen, maar streven altijd naar zelfredzaamheid en autonomie. We zijn in Nederland de enige NGO die zowel opkomt voor basisrechten alsook begeleidt bij terugkeer. Dit doen we omdat we migranten zien als vrije wereldburgers die zelf de beste inschatting kunnen maken over hun toekomst. Migranten met controle over hun leven blijven vaker buiten gemeentevoorzieningen. Ook daarom zetten we ons in voor een inclusieve stad.

Defence for Children

logo Defence for Children

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

 

Toevlucht
 
Toevlucht is een opvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht. We zijn gestart in december 2013. ‘Onder protest’ omdat er voor deze mannen geen slaapplaats was en we vonden het onmenselijk dat zij op straat moesten slapen. Inmiddels zijn we een 24 uursopvang, en bieden we opvang aan 18 gasten.
 

Dokters van de Wereld Nederland

Dokters van de Wereld Nederland, onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk, komt in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, waaronder toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. In Nederland helpen wij mensen zonder geldige verblijfspapieren via spreekuren, telefonische helpdesk en groepsvoorlichtingen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Hierin is specifieke aandacht voor de toegang tot huisartsen, seksueel en reproductieve gezondheid en psychische ondersteuning. Daarnaast voeren we campagne om structurele verbeteringen te krijgen in hun recht op en toegang tot zorg.
 

Op t Stee

De Stichting Op t Stee is in 1999 voortgekomen uit de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen. De Stichting heeft als belangrijkste doel om op grond van christelijke en humane motieven, hulp te bieden een asielzoekers in nood , vooral aan hen die – doordat zij geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar Nederland niet kunnen verlaten – in een uitzichtloze situatie verkeren.

 

Vrouwen tegen Uitzetting

Vrouwen tegen uitzetting (VTU) is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen. Het doel van VTU is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.

Aan VTU nemen vrouwen deel uit Ethiopië, Eritrea, Iran, Congo en Nederland.

VTU probeert, vaak in samenwerking met andere organisaties en individuen, de onderlinge solidariteit van vrouwelijke vluchtelingen en van Nederlandse vrouwen te vergroten en invloed uit te oefenen op het beleid en op de publieke opinie.

 

Pauluskerk Rotterdam -vluchtelingenwerk

De Pauluskerk komt op voor de meest kwetsbare mensen in Rotterdam en omgeving. Voor iedereen die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redt. Het gaat om opvang, individuele hulpverlening, bezinning, versterking van geloof en levenskracht en om actie voor al die mensen die structureel niet worden gehoord en gezien. Ook voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij hebben recht op een bejegening die wij zelf onder dergelijke omstandigheden ook zouden willen ontvangen.

 

 

STIL – Utrecht

Stichting STIL biedt in Utrecht hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Wij staan voor individuele keuzevrijheid en zijn daarom van mening dat ieder mens moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wilmet behoud van basisrechten. STIL helpt mensen op medisch, sociaal- juridisch en humanitair gebied. We bieden noodhulp en intensieve begeleiding richting oplossingen, zoals opvang van de overheid of legalisering. Daarnaast komen we op voor de belangen van de doelgroep.

Wat tof dat je betrokken bent met deze website! Laat hier je mening achter zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.

Heb je ook een website en is deze aan verbetering toe? Of wil je een nieuwe website laten maken, misschien zoiets als deze website? Of misschien iets heel anders?

Vul onderstaande formulier in en je ontvangt meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer informatie over VASSAL en referenties vind je op www.vassal.nl.