Standpunten van de politieke partijen

Knelpunt/verbeterpunt
1) Behoud en landelijke uitrol Landelijke Vreemdelingen Voorziening, gericht op bestendige oplossingen.
2) Toegankelijkheid medische zorg voor ongedocumenteerden
3) Hoger onderwijs toegankelijk voor ongedocumenteerden en asielzoekers
4) Herinvoeren Discretionaire Bevoegdheid
5) ruimere toepassing buitenschuld
6) erkenning staatloosheid als grond voor verblijf in Nederland
7) bijzondere regeling voor in Nederland opgegroeide ongedocumenteerde kinderen
8) Oplossing voor oudere ongedocumenteerden
9) Lichtere bewijslast voor slachtoffers mensenhandel
10) meer mogelijkheden voor toelating als arbeidsmigrant
11) Geen terugnameovereenkomsten in ruil voor tijdelijke werkvisa
12) Geen strafbaarstelling illegaal verblijf en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning
13) Alternatieven voor detentie
14) Terugkeer alleen met zorgvuldige begeleiding